Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
22.11
2022

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wojtaszek zaprasza na XLVIII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) na dzień 29 listopada 2022 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej 202, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie kworum.

3.    Przyjęcie protokołu XLVII sesji.

4.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie słupskim w roku szkolnym 2021/2022.

6.    Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

2)    w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w dziedzinie sportowej;

3)    w sprawie okresowych stypendiów sportowych;

4)   w sprawie zmiany uchwały Nr XL/391/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5)    w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków;

6)    w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/340/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn- granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)”;

7)    w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/450/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno- Darnowo (Gmina Kępice)”;

8)   w sprawie zmiany uchwały nr XLI/402/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn.: ,,Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk- Ustka”;

9)    w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego;

10)  w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

11)  w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych;

12)  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok;

13)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego;

14)  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok;

15)  w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej  Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok;

16)  w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok;

17)  w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok;

18)  w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok;

7.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.

8.    Wnioski i oświadczenia radnych.

Zakończenie sesji

 

29.11
2022

Podsumowanie XLVIII sesji Rady Powiatu Słupskiego

XLVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego odbyła się 29 listopada br. w słupskim Starostwie.

28.11
2022

Wyróżnienie Starosty Słupskiego „Daję Radość”

Do 2 grudnia br. można zgłaszać kandydatów do Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego „Daję Radość”. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, stowarzyszeniom, firmom, instytucjom i organizacjom działającym aktywnie w powiecie słupskim na rzecz osób z niepełnosprawnościami, którzy swoją działalnością, gestem, zachowaniem potrafili i potrafią nadal sprawiać radość osobom, potrzebującym na co dzień wsparcia, różnej pomocy, niekoniecznie materialnej.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony