Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), lub w formie elektronicznej (np. regulaminy konkursów, materiały informacyjne od instytucji zewnętrznych). Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
brak
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
sekcji / treści / funkcji, które nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów Dział: Publikacje, Biuletyn

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Górak, adres poczty elektronicznej mgorak@powiat.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 8418 514. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, bądź dzwoniąc na numer telefonu (59) 8418500. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej informatyk@powiat.slupsk.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Katarzyna Ciechanowicz – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
kciechanowicz@powiat.slupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
59 8418 723

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-01-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2023-03-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Brak aplikacji mobilnej
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Ciechanowicz, adres poczty elektronicznej kciechanowicz@powiat.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 8418 723. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, bądź dzwoniąc na numer telefonu (59) 8418500. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej promocja@powiat.slupsk.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Do budynku Starostwa prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Szarych Szeregów oraz wejście od wewnętrznej strony budynku. Do obu wejść prowadzą jednostopniowe schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, który przywołuje pracownika Starostwa mogącego udzielić informacji i pomocy. Na parter budynku Starostwa prowadzą schody, zarówno po wejściu do budynku wejściem głównym jak i wewnętrznym. W budynku funkcjonuje zewnętrzna winda dla wózków znajdująca się przy wejściu od wewnętrznej strony budynku, która służy udostępnianiu pomieszczeń biurowych i korytarzy osobom niepełnosprawnym. Z uwagi na publiczny charakter Starostwa, w godzinach urzędowania nie obowiązuje system kontroli wejść. Biuro Obsługi Mieszkańca znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku wejściem głównym. Dla osób niepełnosprawnych dzięki wewnętrznej windzie, dostępne są korytarze i pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku (parter, I piętro i II piętro). Na każde piętro budynku prowadzą również schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Harnaszkiewicz - Więckowska , adres poczty elektronicznej mwieckowska@powiat.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 8418510. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W BOM i w każdym innym miejscu można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), którym jest pracownik Starostwa.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: bom@powiat.slupsk.pl lub telefonicznie +48 59 8418 716. Osobą odpowiedzialną jest Anna Dożynkiewicz - Woźniak , adres poczty elektronicznej awozniak@powiat.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 8418716.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Zamiar osiągniecia wyższego poziomu dostępności.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
-
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. Wniosek o zapewnienie dostępności Wnioski o zapewnienia dostępności można składać drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres awozniak@powiat.slupskpl Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektoniczną, cyfrową lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera: • dane kontaktowe wnioskodawcy; • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnym; • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zadania Koordynatora dostępności: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.), Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Słupsku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Kontakt Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Słupsku: Anna Dożynkiewicz-Wożniak – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej Telefon kontaktowy: (59) 84 18 716 e-mail: awozniak@powiat.slupsk.pl Maezena Harnaszkiewicz-Więckowska – koordynator do spraw dostępności architektonicznej Telefon kontaktowy: (59) 84 18 510 e-mail: mwieckowska@powiat.slupsk.pl Mirosław Górak – koordynator do spraw dostępności cyfrowej Telefon kontaktowy: (59) 84 18 741 e-mail: mgorak@powiat.slupsk.pl
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony