Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

AirDron – walka ze smogiem

AirDron – walka ze smogiem

Starostwo Powiatowe w Słupsku posiada specjalistyczne urządzenie służące do pomiaru zanieczyszczenia powietrza.

Głowica pomiarowa AirDron umożliwia analizę składu powietrza i wgląd do palenisk (komina), bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca.

Użycie drona antysmogowego umożliwia skuteczne dotarcie do trudno dostępnej strugi dymu z komina i pozwala na przeprowadzenie szybkiej oraz rzetelnej analizy składu powietrza pod kątem obecności szkodliwych substancji.

Pomiar koncentracji pyłu zawieszonego jest dokonywany metodą rozproszeniowej fotometrii laserowej. Cząstki klasyfikowane są względem wielkości w 16 lub 24 przedziałach, co umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji PM1, PM2.5 i PM10. Czujniki niebezpiecznych gazów są dobierane indywidualnie – pod kątem mierzonych substancji i zakresów pomiarowych.

Dron antysmogowy umożliwia wykrywanie konkretnych źródeł emisji zanieczyszczeń (zidentyfikowanie substancji występujących w strumieniu gazowym oraz określenie poziomu przekroczenia norm).

Głowica którą dysponuje Starostwo Powiatowe w Słupsku wyposażona jest w czujniki, dzięki którym można wykryć takie związki jak:

  • PM1 , PM2,5, PM10, LZO – Lotne Związki Organiczne, CH20 - Formaldehyd, NH3 – Amoniak, HCI - Chlorowodór, HCN - Cyjanowodór, H2S – Siarkowodór.

CH2O

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 7,00 ppm

7,00 ≤ P < 14,00 ppm

14,00 ppm ≤ P

 

Źródłem formaldehydu często są konstrukcyjne materiały drewnopochodne zawierające żywice i kleje syntetyczne oraz powłoki malarskie i lakiernicze, np. płyty wiórowe, paździerzowe, pilśniowe, sklejki, płyty MDF, płyty meblowe wraz z pokryciami, laminat. Takie materiały często trafiają do palenisk ze względu na niską świadomość ekologiczną, ponieważ są błędnie traktowane jak równoważnik pełnowartościowego drewna opałowego.

HCI

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 15,00 ppm

15,00 ≤ P < 30,00 ppm

30,00 ppm ≤ P

 

Źródłem emisji są substancje chloropochodne, m. in tworzywa sztuczne wykonane z polimerów syntetycznych czyli np. PVC, butelki PET, wykładziny, folie, izolacje przewodów.

HCN

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 25,00 ppm

25,00 ≤ P < 50,00 ppm

50,00 ppm ≤ P

 

Powstaje w wyniku spalania tworzyw sztucznych np. pianki poliuretanowej, gumy jak również produktów farmaceutycznych i środków ochrony roślin

NH3

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 25,00 ppm

25,00 ≤ P < 55,00 ppm

55,00 ppm ≤ P

 

Emisja amoniaku pochodzi głównie z działalności rolnej oraz hodowlanej. Za pozostałą część emisji odpowiada zwłaszcza uwalnianie gazu z odpadów organicznych w procesie spalania. Duży udział w emisji ma motoryzacja, w której stosuje się dodatek amoniaku do paliwa w celu usprawnienia katalizy w trakcie usuwania tlenków azotu. Łatwo rozpuszcza się w wodzie przez co może zanieczyścić wody gruntowe i powierzchniowe.

PM2.5

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 200,00 µg/m3

200 ≤ P < 300 µg/m3

300 µg/m3 ≤ P

 

Mniejsze niż w przypadku PM10 cząstki mogą dostawać się nie tylko do dróg oddechowych ale również wnikać do krwioobiegu. Są zatem jeszcze niebezpieczniejsze. Dłuższe narażanie na wysokie stężenie pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca ( nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM2.5 wynosi 25 µg/m3.

PM10

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 200,00 µg/m3

200 ≤ P < 300 µg/m3

300 µg/m3 ≤ P

 

Pył PM10 stanowią cząstki, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Wdychany do płuc może powodować różne reakcje ze strony organizmu np. kaszel, trudności z oddychaniem, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczynia się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 może być przekroczony nie więcej niż 35 dniu w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, poziom informowania100 µg/m3, poziom alarmowy – 150 µg/m3.

VOC

 

Progi środowiskowe

 

 

P< 10,00 ppm

10,00 ≤ P < 30,00 ppm

30,00 ppm ≤ P

 

Czujnik fotojonizacyjny jest bardzo użytecznym narzędziem ponieważ pozwala wykryć szeroką gamę szkodliwych związków organicznych w powietrzu, które zwłaszcza w dużym stężeniach mogą powodować poważne zatrucia i podrażnienia. Poniżej wymieniono przykładowe związki i ich potencjalne źródła emisji: aceton – farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia; węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum; węglowodory aromatyczne (toulen, ksylen, benzen) – kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo[a]piren, bifenyl, naftalen) – niecałkowite procesy spalania (drewna, dymu papierosowego, spalin samochodowych), leki, farby, tworzywa sztuczne, pestycydy; związki zawierające chlor (dochlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki; octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnieni; dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany; 4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany; terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy.

 

Kto może przyjść na kontrolę pieca?

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą skierować swoich pracowników do dokonania w ich imieniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Przez delegowanych pracowników może być dokonywana również kontrola pieca. Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska i Gminna ma uprawnienia by karać mandatem za nieprzestrzeganie prawa dotyczącego  oraz postanowień lokalnych uchwał antysmogowych. 

Palenie odpadami jest wykroczeniem — niezależnie od tego czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym, prywatnym podwórku, we własnym, prywatnym piecu — czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności — zagrożonym karą aresztu lub grzywny do 5 tys. złotych.

Art. 191 ustawy o odpadach
Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.

Każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Jest to odpowiedzialność prawna.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony