Przejdź do treści
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Starostwo Powiatowe w Słupsku przypomina, iż posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji  zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.).


Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w terminie tj. do dnia 5 marca 2020 r. kompletnego wniosku, spełniającego wszystkie wymagania, zezwolenie w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów wygasa.


We wniosku o zmianę posiadanej decyzji  należy wskazać:

 1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
 2. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 3. Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 4. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Uwagi:

ad. 1.   Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów oraz maksymalną/e łączną/e masę/y wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, należy podać osobno dla każdego z wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów, jak również z podziałem na odpady zbierane, poddawane przetworzeniu i powstające w wyniku przetworzenia (w zależności od profilu działalności).

ad. 2.   Należy przedstawić również sposób obliczenia największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, osobno dla każdego z wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów, jak również z podziałem na odpady zbierane, poddawane przetworzeniu i powstające w wyniku przetworzenia (w zależności od profilu działalności). Jednocześnie należy wskazać, dla jakiego sposobu magazynowania zostały obliczone przedmiotowe wartości (luzem, w boksach, big-bagach, kontenerach, w zwykłych lub specjalistycznych pojemnikach itd.) wraz z wyjaśnieniem przyjętych do obliczeń założeń.

Ustalając powyższe, należy mieć na uwadze, że przez największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, należy rozumieć taką masę odpadów, na której magazynowanie pozwala miejsce magazynowania odpadów, wartość której nawet teoretycznie nie da się przekroczyć. Innymi słowy jest to masa odpadów, jaką można wypełnić całe miejsce magazynowania odpadów przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów ppoż., budowlanych, bhp, kwestii technicznych itd. (przykładowo z wartości tej wyłącza się wewnętrzne drogi komunikacyjne, drogi ppoż.). W przypadku obiektów niekubaturowych wartość tę należy rozumieć jako ilość odpadów, która teoretycznie zmieściłaby się na danej powierzchni. W przypadku odpadów w postaci sypkiej taką (teoretyczną) masę należy obliczyć z objętości bryły, jaką przyjmą magazynowane luzem odpady. Przy określaniu wymiarów należy więc wziąć pod uwagę możliwe obciążenia powierzchni składowej, stateczność stosów, zachowanie przejazdów i przejść, zapewnienie swobody manewrowania dla środków transportu, możliwości techniczne sprzętu służącego do układania czy usypywania odpadów.

Ponadto przy określaniu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, należy przyjąć najmniej korzystny wariant – z największym możliwym nagromadzeniem odpadów (warunkowanym przez sposób magazynowania odpadów) i największą możliwą do osiągnięcia wysokością magazynowania odpadów (dot. odpadów magazynowanych luzem i  w boksach).

ad. 3.   Należy przedstawić sposób obliczenia całkowitej pojemności obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, czyli osobno dla każdego z wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

Ponadto wskazane byłoby załączenie mapy z naniesionymi miejscami magazynowania odpadów oznaczonymi literowo lub liczbowo, jeżeli nie posiadają przypisanych nazw zwyczajowych lub numerów.


Poniżej przedstawiamy przykładowe formy przedstawienia informacji, o których mowa powyżej (tabele mogą być inne, o ile w sposób czytelny i właściwy przedstawiają wymagane informacje):

Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3

Do wniosku o zmianę posiadanej decyzji  posiadacz odpadów dołącza:

1. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.

OPERAT PPOŻ. MUSI BYĆ SPÓJNY Z WNIOSKIEM!

2. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach.

Zaświadczenia składa się dla wszystkich osób widniejących w KRS (wspólników, członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów), w tym dla podmiotów zbiorowych będących wspólnikami.

3. Oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach.

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 ustawy o odpadach.

5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy o odpadach.


Przykładowe wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 3-5:

Oświadczenie wspólnika, prokurenta, członka, wiceprezesa, prezesa zarządu, członka rady nadzorczej

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Oświadczenie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu
Oświadczenie osoby lub osób reprezentujących wspólnika będącego podmiotem zbiorowym

 

Uwaga! Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


6. Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust.2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

8. Umowę dzierżawy lub ustanowienie użytkowania nieruchomości w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach zawierające:

 1. masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na tej nieruchomości
 2. oświadczenie o świadomości odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ust. 4)

Dotyczy osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

 • zbierania odpadów niebezpiecznych,
 • odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
 • zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
 • przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Nie dotyczy:

 • posiadaczy odpadów nie będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi, użytkownikami albo dzierżawcami terenu nieruchomości, na których prowadzą gospodarowanie odpadami (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.),
 • jednostek budżetowych (zgodnie z art. 41b ust. 5 ustawy o odpadach).

9. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (w przypadku gdy zmiana decyzji dotyczy jedynie dostosowania pozwolenia/zezwolenia do nowych przepisów).

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony