Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Informacje o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Słupsku WCAG 2.1 (cz. 1)

Informacje o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Słupsku WCAG 2.1 (cz. 1)

Informacje o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Słupsku w tekście dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku

 

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Słupsku

Adres (siedziba)

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk (zabytkowy budynek piętrowy)

Numer telefonu (ogólny)

(48) 59 841 85 00

Adres e-mail (ogólny)

starostwo@powiat.slupsk.pl

Zadania Starostwa Powiatowego w Słupsku

Wybrane zadania Starosty Powiatowego w Słupsku

 • Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat Słupski na zewnątrz
 • Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Słupsku, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji oraz straży
 • Starosta zatwierdza programy działania podjednostek samorządu, uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze Powiatu, a w sytuacjach szczególnych kieruje tymi działaniami

Wybrane zadania Skarbnika Powiatu Słupskiego

 • Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym
 • Do zadań Skarbnika należy koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania, a także koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z wieloletnim planowaniem finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku

Wybrane zadania Rady Starostwa Powiatowego w Słupsku

 • stanowienie aktów prawa miejscowego (np. uchwały powiatu, np. statut Powiatu Słupskiego)
 • uchwalanie budżetu Powiatu Słupskiego
 • decydowanie o wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami
 • decydowanie w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
 • tworzenie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słupskiego
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Wybrane zadania Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku

 • obsługa mieszkańców w zakresie informacji ogólnej z zakresu funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu, wydawanie wniosków i udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu, udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach oraz opłatach
 • udzielanie informacji z zakresu działania urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego
 • przyjmowanie i wprowadzanie korespondencji do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie, odbieranie dokumentacji opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z platformy e-PUAP
  oraz przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych i na samodzielne stanowiska pracy
 • badanie zadowolenia mieszkańca z obsługi w urzędzie w oparciu o ankiety, wyniki sondaży umieszczonych na stronie internetowej Starostwa, informacje z lokalnych mediów, informacje od kierowników komórek organizacyjnych na temat zadowolenia mieszkańca oraz analiza zawartych informacji
  i wyciągnięcie wniosków oraz przekładanie stosownych dokumentów z procesu badania zadowolenia klienta
 • bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych

Wybrane zadania Wydziału Organizacyjnego

 • kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady Powiatu, a także na posiedzenia Zarządu Powiatu
 • protokołowanie sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji, a także posiedzeń Zarządu Powiatu
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu oraz interpelacji radnych, a także rejestru uchwał Zarządu
 • sporządzanie sprawozdań z prac Komisji i Rady Powiatu
 • prowadzenie centralnego rejestru i zbioru porozumień, zgodnie z zarządzeniem Starosty
 • prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z bezpłatną pomocą prawną
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Starostwa
 • prowadzenie spraw z zakresu obowiązków koordynatora ds. dostępności architektonicznej

Wybrane zadania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

 • rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, sprawdzanie dokumentacji i zatwierdzenia projektów budowlanych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych i postanowień
 • przyjmowanie zawiadomienia rozpoczęcia i zakończenia robót objętych zgłoszeniem
 • wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali i innych zgodnie z wnioskiem
 • przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych meldunków do GUS-u i Wojewody

Wybrane zadania Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

 • kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne w zakresie spełniania wymogów, będących podstawą do wydania tych dokumentów
 • udzielanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • prowadzenie ewidencji oraz rejestracji pojazdów w centralnym systemie Pojazd
 • wydawanie zaświadczeń o uprawnieniach do kierowania
 • współdziałanie z organami Policji w przedmiocie egzekwowania zwrotu zatrzymanych uprawnień do kierowania

Wybrane zadania Wydziału Polityki Społecznej

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi oraz organami rządowymi i samorządowymi województwa w zakresie sportu
 • wykonywanie zadań wynikających z Ustaw: o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o chorobach zakaźnych i zakażeniach, o ochronie zdrowia psychicznego
 • wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o działalności leczniczej

Wybrane zadania Wydziału Finansowo-Budżetowego

 • opracowywanie i realizacja budżetu Powiatu
 • sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian
 • rozliczanie dochodów zgromadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu
 • realizowanie zadań z zakresu prowadzenia rachunkowości Starostwa

Wybrane zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • zlecanie ubezpieczenia oraz zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Kartografii

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie EGiB
 • prowadzenie powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK)
 • udzielanie pisemnych informacji dotyczących zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wybrane zadania Wydziału Środowiska i Rolnictwa

 • gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i promieniowaniem (na podstawie Ustawy: Prawo ochrony środowiska)
 • wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego i spółek wodnych
 • związane z geologią i górnictwem (np. zatwierdzanie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej)
 • związane z leśnictwem i łowiectwem, a także z ochroną przyrody
  (m.in. na podstawie Ustawy o lasach i Prawa łowieckiego)

Wybrane zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • opracowanie projektów zarządzeń Starosty dotyczących zagrożeń (w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego i ewakuacji)
 • przygotowywanie analiz i ocen, a także sprawozdań ze szkód i strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
 • opracowanie i aktualizowanie planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wybrane zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 • zapewnieni bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Starostwa, organami Inspekcji Handlowej oraz innymi organizacjami konsumenckimi

Wybrane zadania Oddziału Promocji:

 • przygotowywanie propozycji nowych działań promocyjnych i koordynowanie przygotowań do imprez realizowanych w ramach planów rocznych oraz opracowanego kalendarza imprez powiatowych (imprez krajowych i zagranicznych)
 • inicjowanie oraz nadzorowanie prac nad przygotowaniem i realizacją projektów promocyjnych własnych, a także w ramach członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna w Ustce)
 • organizowanie wyjazdów i wizyt delegacji Powiatu Słupskiego w kraju i za granicą poprzez współpracę z powiatami partnerskimi
 • przyjmowanie w imieniu Starosty grup zorganizowanych z uwzględnieniem zwiedzania siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Źródła informacji o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Słupsku:

Biuletyn internetowy Starostwa Powiatowego w Słupsku

Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku:

 • www.bip.powiat.slupsk.pl
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony