Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Zasady sprawowania przez powiat słupski nadzoru nad gospodarką leśną

Zasady sprawowania przez powiat słupski nadzoru nad gospodarką leśną

Na terenie powiatu słupskiego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje wyłącznie starosta.

Niezależnie od formy własności wszystkie lasy podlegają przepisom ustawy z dnia 29 września 1991 r. o lasach. Określa ona zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.

Pozyskanie drewna

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się według uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Są to opracowania sporządzane na okres 10 lat, określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (rodzaj zabiegu do wykonania, ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż). W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych, decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.

Cechowanie drewna

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna poprzez umieszczenie na pozyskanym drewnie numeru stosu lub sztuki. W świadectwie legalności pozyskania drewna określa się miąższości, gatunek, wymiary, wskazuje się właściciela oraz potwierdza prawidłowość pozyskania. Cechowanie drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania, niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o dokonaniu wycinki.

Procedura

W przypadku objęcia lasu uproszczonym planem urządzenia lasu (lasy o powierzchni powyżej 10 ha) właściciel lasu samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną według sporządzonego dokumentu.

Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha starosta z urzędu wydaje decyzję administracyjną określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właściciela lasu. Decyzja wydawana jest na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasów zawierające opisy taksacyjne lasów oraz mapy gospodarcze drzewostanów dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Słupsku w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

Na każdym etapie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa ds. leśnictwa udzielają właścicielom lasów doradztwa, także w terenie.

Po  zakończonej wycince należy zgłosić gotowość drewna do ocechowania, celem wydania świadectwa legalności pozyskania drewna.

Obowiązki właściciela lasu

W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o lasach, właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

 1. wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
 2. zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
 3. ochrony gleby i wód leśnych.

W przypadku niewykonania ww. obowiązków, zadania właścicieli lasów określa w drodze decyzji starosta.

Właściciele lasów zobowiązani są również do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a w szczególności do:

 1. zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
 5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 1. pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 2. pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Uprawnienia właściciela lasu

Ustawa o lasach określa nie tylko obowiązki ale również i uprawnienia właścicieli lasów, do których należą m.in.:

 1. prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lub przebudowy drzewostanu w lasach uszkodzonych przez gazy i pyły  przemysłowe lub innych klęsk żywiołowych w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody;
 2. prawo do zamiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela;
 3. prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. wykonanie ze środków starosty uproszczonych planów urządzenia lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, a także inwentaryzacji stanu lasów;
 5. prawo do ustanowienia zakazu wstępu do własnego lasu, poprzez oznaczenie lasu tablicą z odpowiednim napisem.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony