Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówNieruchomości

Multimedia

 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie
 • II Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego Korzybie

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Ogłoszenia - nieruchomości

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa – najważniejsze informacje!

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa – najważniejsze informacje!

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716 ze zm.)

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

 

Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o jego przekształcenie.

 

Na potwierdzenie tego faktu Starosta Słupski w imieniu Skarbu Państwa (dotychczasowego właściciela gruntu) wyda zaświadczenie z urzędu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Wydanie zaświadczenia z urzędu jest bezpłatne.

 

Organ może również wydać takie zaświadczenie na wniosek właściciela. Wówczas wyda je w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub w terminie 30 dni na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jednakże wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

 

W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu.

Opłata winna być wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w wysokości dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Opłatę należną za rok 2019 można wnosić w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. za następne lata do 31 marca każdego roku.

Jeśli w okresie 20 lat od przekształcenia nieruchomość zostanie zbyta, opłata ta przechodzi na następnego właściciela.

 

Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę za to przekształcenie w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela.

W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu, wpis roszczenia dokonany zostanie przez sąd w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

 

Osoby fizyczne:

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu wnoszenia opłaty.

Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia wyżej opisanego zgłoszenia.

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

 

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

 

BONIFIKATY:

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Przykład:

Opłata roczna za przekształcenie = 1000,00 zł

Okres wnoszenia opłaty = 20 lat

Pismo właściciela o zamiarze uiszczenia opłaty jednorazowej z dnia 25 września 2019r.

Przysługująca bonifikata - 60%

 

1000,00 zł  x  20 lat  =  20 000,00 zł opłata jednorazowa

20 000,00  x  60%  = 12 000,00 zł bonifikata

20,000 zł  -  12 000,00 zł  = 8 000,00 opłata jednorazowa z bonifikatą do zapłaty

 

Osoby prawne:

Osoba prawna może również uiścić opłatę jednorazową (opłata roczna x ilość rat) jednakże nie przysługuje jej prawo do bonifikaty za wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do przekształconej nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14 ustawy przytoczonej na wstępie, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia (do 31 marca 2019 roku) złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

 

            Wydłużenie okresu opłaty przekształceniowej dla przedsiębiorców ma związek z częściowym wyeliminowania przez ustawodawcę obowiązku udzielenia pomocy publicznej.

           

W przeciwnym razie będzie miał zastosowanie art. 14 ustawy o przekształceniu…, który stwierdza, że: Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

 

Czyli przedsiębiorca będzie musiał złożyć organowi wystawiającemu zaświadczenie wniosek o udzielenie pomoce de minimis.

 

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.

 

            Oznacza to, że jeśli zostanie przekroczony limit dotychczas udzielonej pomocy de minimin (200 000,00 EURO w okresie ostatnich trzech lat) przedsiębiorca będzie musiał zapłacić dotychczasowemu właścicielowi od 80 % do 60 % aktualnej wartości rynkowej przekształconego gruntu (w zależności od dotychczasowej stawki procentowej, od której ustalona była opłata za użytkowanie wieczyste).

           

Niezależnie od tego pomocą publiczną są również opłaty roczne (raty).

 

Informacje i wnioski związane z przekształceniem dostępne są na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

 

Wnioski i pytania kierować można na adres:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

59/8418554, dwojtas@powiat.slupsk.pl

Informacja

Starosta Słupski zaprasza do składania wniosków o wpis na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

 • Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale...
  Z warunkami najmu lokali można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, pokój nr 223 oraz pod numerem tel. 59/84 18 527. Zapraszamy do składania ofert.

Starosta Słupski w imieniu Skarbu Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 (II piętro) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Informacja o możliwości wynajęcia lokali przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Powiat Słupski oferuje do oddania w najem lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku   


Załącznik do Uchwały Nr 46/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania

do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU SŁUPSKIEGO

 PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, co następuje:

Przeznacza się do sprzedaży w drodze  ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowane działki, położone w obrębie Dębina gmina Ustka.

Położenie

Numer działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości

Opis nieruchomości/przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Informacje

o przeznaczeniu do sprzedaży

 

Obręb

Dębina, gmina Ustka

103/31

0,2000 ha

56 100,00 zł +VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona, położona na wzniesieniu - różnica poziomów mniejsza niż 2 metry. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej. Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym Przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 24.MN/ZP.

 

Zbycie prawa własności działek nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż  3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność

103/32

0,2542 ha

58 000,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie o dużym nachyleniu – różnica poziomów dochodząca do 5 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji                 rolniczej. Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.                                     KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym Przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 24.MN/ZP.

 

103/37

0,0902 ha

25 300,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona, położona na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na  terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 22.MN.

 

103/38

0,0900 ha

21 400,00 zł

+ VAT

Działka  niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie   z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie                  z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 22.MN.

103/39

0,0900 ha

21 400,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część działki, położona w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 22.MN.

103/40

0,0642 ha

12 000,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona  na terenie z różnicą poziomów sięgającą 2-3 metrów. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie     z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość leży w obszarze krajobrazu chronionego ,,Pas pobrzeża na wschód od Ustki”, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę usługową, w granicach terenu dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, związanej z funkcjonowaniem usług. Symbol w planie 6.U.

103/42

0,1036 ha

25 600,00 zł

 + VAT

Działka  niezabudowana, nieuzbrojona,  położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.  KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Symbol w planie 19.MN.

103/43

0,1103 ha

26 200,00 zł

 + VAT

Działka  niezabudowana,  nieuzbrojona,  położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej. KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Symbol w planie 19.MN.

103/44

0,0963ha

27 100,00 zł

 + VAT

Działka niezabudowana, nieuzbrojona, położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.  KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część działki, położona w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 19.MN.

103/45

0,0845 ha

30 100,00 zł

+ VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona,  położona na terenie o niewielkim nachyleniu. Posiada zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej.  Usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej.  KW SL1S/00109345/3. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24.08.2007r. przeznaczona po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka, położona w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. Symbol w planie 19.MN

Obręb

Dębina, gmina Ustka

596

0,1295 ha

47 400,00 zł

 + VAT

Działka niezabudowana,  nieuzbrojona , usytuowana  jest na terenie z dostępem do sieci wodno – kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach gminnych. Odległość od granicy działki do sieci  wodociągowej to około 70 m. KW  SL1S/00047406/6. Działka położona jest w obszarze krajobrazu chronionego ,,Pas Pobrzeża na wschód od Ustki” , zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka  Nr I/4/1998 z dnia 6.04.1998r. oraz uchwałą nr II/22/98 z dnia 8.06.1998r.przeznaczona pod zabudowę  letniskową jako obowiązującą. Symbol w planie 39.UTL.

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku przez okres 21 dni. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2015 r.,  poz. 1774 ze zm.) upływa 27 maja 2016 roku.

 

Nieruchomości do oddania w najem

Powiat Słupski oferuje do oddania w najem lokale użytkowo/biurowe,położone
w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku
(najem lokalu na czas nieoznaczony)

Nr lokalu

Powierz
chnia

Cena czynszu

Opis nieruchomości

Termin wnoszenia opłat  za czynsz

 

Termin zawarcia umowy

103

(wysoki parter)

32,6 m²

489,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 32,6 m² , usytuowany jest na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce 
nr 588, KW Nr SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

104

(wysoki parter)

19,2 m²

288,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 19,2 m² usytuowany jest na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce
nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

105

(wysoki parter)

17,4  m²

261,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 17,4 m² usytuowany jest na wysokim parterze w budynku, położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

107

(wysoki parter)

34,8 m²

522,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 34,8 m² usytuowany jest na wysokim parterze w budynku położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce  nr 588, KW Nr SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

110

(wysoki parter)

20,7 m²

310,50 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 20,7 m²  , usytuowany na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

114,
115

(wysoki parter)

15,3 m²

229,50 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń przejściowych o łącznej powierzchni 15,3 m² usytuowany na wysokim parterze w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

302

(II piętro)

37,3 m²

298,40 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 37,3 m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.  

 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

303

(II piętro)

16,5 m²

132,00 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 16,5 m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

304

(II piętro)

19,7 m²

157,60 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 19,7m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej. 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

305

(II piętro)

16,8 m²

134,40 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy o powierzchni 16,8 m²  usytuowany na II piętrze w budynku,   położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.  

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

307, 308, 309, 310, 311,
312

(II piętro)

85,7 m²

685,60 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z  pomieszczeń przejściowych  o łącznej powierzchni 85,7m²  usytuowany na II piętrze w budynku,  położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

 

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

401, 402, 403,

poddasze

45,9 m²

229,50zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z 3 pomieszczeń przejściowych o łącznej  powierzchni  45,9 m²  usytuowanych na poddaszu  w budynku, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowo/usługowej.

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

405,
406

poddasze

22,7 m²

113, 50 zł

+ VAT

w obowiązującej wysokości

Lokal użytkowy składa się z 2 niezależnych pomieszczeń nr 405 o pow. 10,8m²  i nr 406 o pow. 11,9 m² usytuowanych na poddaszu w budynku, położonym  przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, posadowionym na działce nr 588, KW Nr  SL1S/00046765/3. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod numerem rejestru A-1278. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności  biurowo/usługowej.  

Z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie płacić czynsz w terminie do 10-ego każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, z doliczeniem odsetek ustawowych w razie zwłoki. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwiecień

2016r.

 

 


Z warunkami najmu lokali można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego

w  Słupsku  przy  ul. Szarych Szeregów 14, pokój  nr  223  oraz pod numerem tel.  59 84 18 527.

Zapraszamy do składania ofert

Sporządziła: Beata Życka

podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Słupsku

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735354 wejść.
Strona Archiwalna