Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówŚrodowisko

Multimedia

 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • -
 • -

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

KOLEJNA EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA POWIATU W OBIEKTYWIE”

Starosta Słupski informuj o przystąpieniu do organizacji kolejnej edycji konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda powiatu w obiektywie”.  Zdjęcia nadsyłać można
w  czterech niżej  wymienionych kategoriach:

 • I - Krajobraz powiatu słupskiego,
 • II – Fauna i Flora powiatu słupskiego,
 • III - Przyroda oczami dzieci,
 • IV - Przyroda oczami młodzieży.

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży
z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 14 w  Biurze Obsługi Mieszkańca – pok. nr 1 w terminie do dnia
15  października 2019 r.  Prosimy o załączenie wersji elektronicznej zdjęcia lub negatywu.  

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny na stronie www.powiat.slupsk.pl w zakładce DLA MIESZAKAŃCÓW >ŚRODOWISKO oraz  w siedzibie Starostwa: w Biurze Obsługi Interesanta- pok. nr 1 i w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Na laureatów czekają cenne nagrody!

 • Konkurs

Zmiana ustawy o odpadach oraz o niektórych innych ustaw

Ustawa ta wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym nakłada na posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie tej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczeń eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że:

Przystępuje do sporządzenia   projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwał antysmogowych").

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią głównych założeń do projektów uchwał antysmogowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2 lub na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego:

https://bip.pomorskie.eu/a,61447,uchwaly-antysmogowe.html

Powiatowy konkurs fotograficzny - „Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2018"

Starosta Słupski informuje, że rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny "Przyroda powiatu  w obiektywie - edycja 2018". Do konkursu nadesłano 35 zgłoszeń. Powołana zarządzeniem Starosty Słupskiego 53/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. komisja wyłoniła laureatów konkursu w niżej wymienionych kategoriach:

W kategorii I - "Krajobraz powiatu słupskiego"
• I miejsce
- Piotr Basarab -   za zdjęcie pt. "Wielkie radzenie",
• II miejsce - Dorota Krawiecka  - za zdjęcie pt. "Cisza",
• III miejsce - Andrzej Demczak - za zdjęcie  "Kurort Ustka",
• Wyróżnienie -  Andrzej Demczak - za zdjęcie pt. "Nurogęsiowe wygibasy".

W kategorii II - " Przyroda oczami dzieci"
• I miejsce
- Oliwier Gondek  - za zdjęcie pt. "Żabcia",
• II miejsce - Dominika Karyga - za zdjęcie pt. "Wisienka na torcie",
• III miejsce - Julia Śledź - za zdjęcie pt. Głodomór",
• Wyróżnienie - Anna Zagórowska - za zdjęcie pt. " Pożeracz światła".

W kategorii III - " Przyroda oczami młodzieży"
• I miejsce
- Klaudia Rozenbangier - za zestaw zdjęć : " Polny zachód słońca", "Czas   na podjadkę", "Po deszczu",
• II miejsce - Maksymilian Trubacz - za zdjęcie pt. " Rykowisko 2018",
• III miejsce - Agata Kabulska - za zdjęcie pt. " Raj otulony słońcem",
• Wyróżnienie - Zuzanna Zabieglik - za zdjęcie pt. " Jegomość posąg".

Starosta Słupski wręczy nagrody laureatom konkursu podczas uroczystej gali. Wszystkie wyróżnione prace podziwiać można będzie wkrótce, na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa.

Prace konkursowe "Przyroda Powiatu słupskiego w obiektywie - edycja 2018"

 • I miejsce - Piotr Basarab - za zdjęcie pt. "Wielkie...
 • II miejsce - Dorota Krawiecka - za zdjęcie pt. "Cisza"
 • III miejsce - Andrzej Demczak - za zdjęcie "Kurort Ustka"
 • Wyróżnienie - Andrzej Demczak - za zdjęcie pt...
 • III miejsce - Julia Śledź - za zdjęcie pt. Głodomór"
 • Wyróżnienie - Anna Zagórowska - za zdjęcie pt. " Pożeracz...
 • II miejsce - Maksymilian Trubacz - za zdjęcie pt. "...
 • III miejsce - Agata Kabulska - za zdjęcie pt. " Raj...
 • Wyróżnienie - Zuzanna Zabieglik - za zdjęcie pt. "...
 • I miejsce - Klaudia Rozenbangier - "Czas  na podjadkę"
 • I miejsce - Klaudia Rozenbangier - "Po deszczu"
 • I miejsce - Oliwier Gondek - za zdjęcie pt. "Żabcia"
 • I miejsce - Klaudia Rozenbangier - za zestaw zdjęć : "...

Przyroda powiatu w obiektywie

 • Przyroda powiatu w obiektywie

KOLEJNA EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA POWIATU W OBIEKTYWIE”

Starosta Słupski informuje, że przystępuje do organizacji kolejnej edycji konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda powiatu w obiektywie”. 

Informacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że z uwagi na trwający okres zagrożenia pożarowego w Lasach Państwowych powołując się na zapisy w ustawie o lasach i ustawie o ochronie środowiska, prosi o rozpropagowanie przez wójtów i burmistrzów informacji o bezwzględnym zakazie wypalania pozostałości pozrębowych tj. gałęzi, a także pozostałości roślinnych w lesie na polach i łąkach.

 

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit.c  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.), zwanej dalej ustawą szkodową, która została spowodowana przez emisje lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U., poz. 1395). W rozporządzeniu określono również etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych oraz rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie ziemi, wraz z przykładowym dla tych działalności zanieczyszczeniami.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), zwanej dalej ustawą Poś, Starosta Słupski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządza ich wykaz oraz przekazuje go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) prowadzi, na podstawie art.101 c ustawy Poś, rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a dane do rejestru wprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska (rdoś).

Starosta ma obowiązek przekazać rdoś wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do 5 października 2018 r., a następnie dokonać aktualizacji wykazu raz na 2 lata.

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władającego powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie).

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić staroście, zgodnie z art. 101e ust.3 ustawy Poś.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej,
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust.1 pkt 1 lub ust. 1a .

Natomiast art. 101e ust.1 ustawy Poś wprowadza obowiązek zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi bezpośrednio do regionalnego dyrektora ochrony środowiska przez władającego powierzchnia ziemi, który stwierdził takie zanieczyszczenie na terenie będącym w jego władaniu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
 2. adres i numer działki ewidencyjnej,
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi,  w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, ze zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 4. dokumentacje potwierdzająca wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko  oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust.1 pkt 1 lub ust.1a ustawy Poś

Powiatowy konkurs fotograficzny - „Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2017”

Starosta Słupski informuje, że rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu  w obiektywie - edycja 2017”. Do konkursu nadesłano 61 zgłoszeń. Powołana zarządzeniem Starosty Słupskiego 50/2017 z dnia 24 lipca 2017r komisja wyłoniła laureatów konkursu w niżej wymienionych kategoriach:

I Kategoria- Krajobraz:

 • I miejsce: p. Grecko Krzysztof   za zdjęcie pt. „Armagedon”,
 • II miejsce: p. Kinga Walawicz za zdjęcie pt. „ Symetralne odbicie”,
 • III miejsce: p. Dorota Krawiecka za zdjęcie pt.  „Przed snem”,

Wyróżnienie:

- p. Roman Waraksa za zdjęcia pt. „Czarcie bagna pod Łękwicą”,

- p. Helena Włodarska - Zabieglik za zdjęcie pt. „Zima, zima”,

 

II Kategoria - Przyroda oczami dzieci:

 • I miejsce: Zuzanna Zabieglik, za zdjęcia pn. „Metamorfoza” i „Zmowa zabawa ze słońcem”,
 • II miejsce: Artur Kaca za zdjęcie pt. „Szaraczek”,
 • III miejsce:  Julia Śledź za zdjęcia pt. „Wodopój nektaru”,

Wyróżnienie:

- Julia Śledź za zdjęcia pn. „Zimowy gość II”,

- Maciek Suwała  za zdjęcie pt. „ Kolorowa aleja”,

 

III Kategoria - Przyroda oczami młodzieży:

 • I miejsce: Anna Szkrawan  za zdjęcie pt. „Skąpani w złocie”,
 • II miejsce: Alina Częścik  za zdjęcie pt. „Przyroda oczami młodzieży”,
 • III miejsce: Anna Szkrawan za zdjęcie pt. „Kałuża”

Wyróżnienie:

- Zuzanna Czapla  za zdjęcie pt. „Domownik”,

- Maksymilian Trubacz  za zdjęcia pt. „Widzisz mnie?”,

 

Starosta Słupski wręczy nagrody laureatom konkursu podczas uroczystej gali. Wszystkie wyróżnione prace podziwiać można będzie już wkrótce, na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim biorącym udział konkursie.

„Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2017”

 • Anna Szkrawan - Kałuża
 • Anna Szkrawan - Skąpani w złocie
 • Artur Kaca - Szaraczek
 • Dorota Krawicka - Przed snem
 • Helena Włodarska - Zabieglikj - Zima, zima
 • Julia Śledz - Wodopój nektaru
 • Julia Śledz- - zimowy gość II
 • Kinga Walawicz- Symetralne odbicie
 • Krzysztof Grecko - Armagedon
 • Maciej Suwała -Kolorowa aleja
 • Roman Waraksa - Czarcie łąki
 • Zuzanna Czapla - Domownik
 • Zuzanna Zabieglik - Polne samoloty
 • Zuzanna Zabieglik - Zimowa zabawa słońcem

Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2017

 • Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2017

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2017r.”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza kolejną edycję Konkursu „Piękna Wieś Pomorska”. Konkurs realizowany będzie w 3 etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Warunkiem uczestnictwa wsi lub gospodarstwa rolnego jest przystąpienie właściwej gminy do Konkursu.

W kategorii „Wieś” nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy.

W kategorii „Zagroda” mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną.

 

Na każdym z etapów komisja dokonująca oceny zgłasza laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” do wyższego etapu. Poprzez zgłoszenie należy rozumieć przekazanie kart zgłoszeń laureatów:

-gminnych do Starostwa Powiatowego w Słupsku,

-powiatowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Głównymi celami konkursu są m. in. poprawa jakości życia na wsi, poprawienie atrakcyjności obszarów wiejskich, ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego coraz integracja społeczności lokalnej.

W konkursie oceniany będzie między innymi wygląd zabudowań, terenów zielonych. Brane pod uwagę jest także upowszechnianie elementów tradycji miejscowych oraz ich promocja. Dodatkowe punkty można zdobyć za działania ekologiczne na przykład pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Konkurs trwa od dnia 12 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

Komisje:

-gminne oceniają do dnia 14 czerwca 2017r.,

-powiatowe oceniają do dnia 14 lipca 2017r.

-wojewódzka ocenia do dnia 31 sierpnia 2017r.

Do etapu wojewódzkiego może być zgłoszona wyłącznie jedna wieś i jedna zagroda z danego powiatu.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pomorskie.eu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 • autor: J.N.

„Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2016”- rozstrzygnięcie

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 49 zgłoszeń. Dnia 11 października 2016r. powołana Zarządzeniem Starosty Słupskiego Komisja wyłoniła laureatów konkursu w niżej wymienionych kategoriach:

a) I Kategoria- Krajobraz:

 • I miejsce: p. Witold Leśniewski  za zdjęcia pt. „Sztormowy poranek”, „Świtem na plaży” i „Zimowy Brzask”,
 • II miejsce: p. Sebastian Gostomczyk za zdjęcia pt. „Ryby”, „Nasz zachód” i „Tajemnica”,
 • III miejsce: p. Marek Laska za zdjęcie pt.  „Martwy Las w SPN”,

Wyróżnienie:

- p. Dorota Krawiecka za zdjęcia pt. „Łupawa” i „Łupawa 2”,

- p. Roman Waraksa za zdjęcie pt. „Zachód nad Gardnem”,

 

b) II Kategoria-Flora i Fauna:

 • I miejsce: p. Kinga Walawicz za zdjęcia pt. „Niezwykła podróż” i „Deszcz”,
 • II miejsce: p. Paweł Kmieć za zdjęcia pt. „Drogowskaz”, „Gracja” i „Co ja tu widzę?”,
 • III miejsce: p. Szymon Waraksa za zdjęcie pt.  „Impresja w trawie”,

 

c) III Kategoria - Przyroda oczami dzieci:

 • I miejsce: Zuzanna Zabieglik  za zdjęcie pn. „Metamorfoza”,
 • II miejsce: Maksymilian Turbacz za zdjęcia pt. „Obserwator”, „W poszukiwaniu jedzenia”, „Starość nie radość”,
 • III miejsce:  Magdalena Nieborek za zdjęcia pt. „Obcy” i „Okiem obiektywu”,

Wyróżnienie:

- Adam Brzozowski za zdjęcia pn. „Pszczeli posiłek”, „Pasikonik w ogrodzie”, „Wędrówka ślimaka do muchy”, „Bobrowe rozlewisko”,

 

d) III Kategoria - Przyroda oczami młodzieży:

 • I miejsce: Maciej Wołk  za zdjęcie pt. „Motyle barwy”,
 • II miejsce: Klaudia  Rozenbangier za zdjęcie pt. „W stronę słońca”,
 • III miejsce: Noemi Pałka za zdjęcie pt. „Głodne dzióbki”

Wyróżnienie:

- Klaudia  Rozenbangier za zdjęcie pt. „Letnia miłość”,

- Karolina Ludwichowska za zdjęcia pt. „Wszyscy jesteśmy do siebie podobni, ale nie identyczni” i  „Jowisz nad Malczkowem”,

- Klasa Martyna za zdjęcie pt. „Jaszczurza Miss”.

 

Starosta Słupski wręczy nagrody laureatom konkursu podczas uroczystej gali. Wszystkie wyróżnione prace podziwiać można będzie już wkrótce, na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konkursie. 

 • Adam Brzozowski - Bobrowe rozlewisko
 • Dorota Krawiecka - Łupawa 2
 • Karolina Ludwichowska - Wszycy jesteśmy do siebie podobni,...
 • Klaudia Rozenbangier - w stronę słońca
 • Klaudia Rozenbangier - Letnia miłość
 • Maciej Wołk - Motyl
 • Magdalena Nieborek - Okiem obiektywu
 • Marek Laska -Martwy Las w SPN
 • Marsymilan Turbacz- Starość nie radość
 • Martyna Klasa - Jaszczurza Miss
 • Noemi Pałka - Głodne dzióbki
 • Paweł Kmieć - Drogowskaz
 • Roman Waraksa - Zachód nad Gardnem
 • Sebastian Gostomczyk - Ryby
 • Szymon Waraksa - Impresja w trawie
 • Witold Leśniewski - Świtem na plaży
 • Zuzanna Zabieglik - Metamofroza
 • Kinga Walawicz - Niezwykła podróż

Informacja Ministerstwa Środowiska o planach prowadzenia w latach 2016-2018 prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn. "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018"

Uwaga Wędkarze

Uwaga Wędkarze

Informujemy, że od dnia 21 lipca 2016r. użytkownikiem wód obwodu rybackiego rzeki Wieprzy nr 4 jest TYMALLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Broniewskiego 15. W skład obwodu wchodzą wody rzeki Wieprzy na odcinku od osi jazu w miejscowości Kępice do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów oraz starorzeczy ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Wieprza.

KOLEJNA EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA POWIATU W OBIEKTYWIE”

 • Przyroda powiatu w obiektywie

Starosta Słupski informuje, że przystępuje do organizacji kolejnej edycji konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda powiatu w obiektywie”.Zdjęcia nadsyłać można w czterech niżejwymienionych kategoriach:

 • I - Krajobraz powiatu słupskiego,
 • II - Fauna i Flora powiatu słupskiego,
 • III - Przyroda oczami dzieci,
 • IV - Przyroda oczami młodzieży,

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży
z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 14 wBiurze Obsługi Interesanta – pok. nr 1 w terminie do dnia
30 września 2016r. Prosimy o załączenie wersji elektronicznej zdjęcia lub negatywu.

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępne są w zakładce DLA MIESZAKAŃCÓW >ŚRODOWISKO, w Biurze Obsługi Interesanta- pok. nr 1 oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Na laureatów czekają cenne nagrody!

Informacja Ministerstwa Środowiska o pracach obserwacyjno-pomiarowych w lasach w latach 2016-2020 w ramach programu monitoringu lasów

 • Konkurs Fotograficzny „Przyroda Powiatu w obiektywie...

Konkurs Fotograficzny „Przyroda Powiatu w obiektywie –edycja 2015”

Starosta Słupski informuje, że przystępuje do organizacji konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda Powiatu w obiektywie- edycja 2015”,  na zasadach określonych w przyjętym Regulaminie, w czterech  niżej wymienionych kategoriach:

 • I Krajobraz powiatu słupskiego,
 • II Fauna i Flora powiatu słupskiego,
 • III Przyroda oczami dzieci,
 • IV Przyroda oczami młodzieży,

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w  Biurze Obsługi Interesanta – pok. nr 1 w terminie do dnia 30 września 2015r.  Prosimy o załączenie wersji elektronicznej zdjęcia lub negatywu.  

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny do pobrania poniżej,  w Biurze Obsługi Interesanta- pok. nr 1 oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

 • Stop absurdom śmieciowym
 • Kolejna edycja „Programu wymiany eternitowych pokryć...

Kolejna edycja „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”

Informujemy, że Starosta Słupski ogłosił nabór do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim - edycja 2015”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 27 lutego 2014r.

 


 

„Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2014”- ROZTRZYGNIĘCIE !!!

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 50 zgłoszeń. Niestety, z przyczyn formalnych, komisja musiała odrzucić 7 zgłoszeń, nadesłanych przez osoby niebędące mieszkańcami powiatu słupskiego. Dnia 10 października 2014 r., powołana Zarządzeniem Starosty Słupskiego komisja wyłoniła, spośród 43 prawidłowo nadesłanych zgłoszeń, laureatów konkursu w niżej wymienionych kategoriach:

 1. I Kategoria- Krajobraz:
 • I miejsce: p. Bogusław Chyła, za zdjęcie pt. „Słowiński Park Narodowy”,
 • II miejsce: p. Roman Waraksa, za zdjęcie pt.  „Gardno - zmierzch”,
 • III miejsce – p. Krzysztof Grecko, za zdjęcie pt. „Samotne drzewo ”,

Wyróżnienie:  p. Roman Waraksa, za zdjęcie pt. „Gardzieńska sawanna ”,

 1. II Kategoria-Aktywne formy wypoczynku w powiecie słupskim:
 • I miejsce: p. Weronika Nowak, za zdjęcie pt. „Na przełaj”,
 • II miejsce: p. Marek Laska, za zdjęcie pt. „Wędkarskie przygody”,
 • III miejsce: p. Szymon Waraksa, za zdjęcia pt.  „Jez. Gardno”,
 1. III Kategoria - Przyroda oczami dzieci:
 • I miejsce: Julia Lipska,  za zdjęcie pt. „ Poziomka”,
 • II miejsce: Julia Nakonieczna,  za zdjęcie pt. „Ślimak”,
 • III miejsce: Kamil Tomaszewski, za zdjęcia pt. „Rodzina maślaków”,

Wyróżnienie: Julia Lipska, za zdjęcie pt. „Wśród wrzosów”,

 1. III Kategoria - Przyroda oczami młodzieży:
 • I miejsce: Kinga Walawicz, za zdjęcie pt. „Tajemniczy aster ”, 
 • II miejsce: Maciej Szadziński, za zdjęcie pt. „Brzozy”,
 • III miejsce: Julia Bokun, za zdjęcia pt. „Słonecznikowe lato ”,

Wyróżnienie: Iwona Tomaszewska , za zdjęcie pt. „Dziki rabarbar kędzierzawy”.

 

Starosta Słupski wręczy nagrody laureatom konkursu podczas uroczystej gali. Wszystkie wyróżnione prace podziwiać można będzie już wkrótce, na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział konkursie.

 • autor: M.W., data: 2014-10-17
 • Przyroda powiatu w obiektywie
 • Przyroda powiatu w obiektywie
 • Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2014
 • Przyroda powiatu w obiektywie

 


 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Słupskiego przystąpił do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku”.

Projekt ww. dokumentu  dostępny jest w formie elektronicznej poniżej oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w  pok. nr 316.

Uwagi i wnioski do projektu składać można w formie pisemnej na adres Starowa Powiatowego w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk), ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa w pok. nr 316 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: mwojtan@powiat.slupsk.pl.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni, tj. do 19 września 2014 r

 • autor: M.W., data: 2014-09-01

 


 

Uwaga - zagrożenie zgnilcem amerykańskim pszczół !

Na terenie powiatu słupskiego Inspekcja Weterynaryjna w Słupsku wykryła trzy ogniska zakaźnej choroby pszczół – zgnilca amerykańskiego. Znajdują się one w Bydlinie, Niestkowie i Zimowiskach. Za obszar zagrożony chorobą uznaje się obszar w promieniu 3 km od ogniska choroby obejmujący następujące  miejscowości: Zapadłe, Przewłoka, Dalmierz Przewłocki, Smużki, Leśnictwo Radwanki. Machowino, Włynkowo, Włynkówko, Strzelino, Pęplino, kolonia Wodnica, Mokrzyca.

Szczegółowa instrukcja postępowania zawarta jest w zamieszczonym poniżej Rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 • autor: M.W., data: 2014-08-28

 


 

 • Afrykański pomór świń zagrożeniem dla krajowych małych i...

Afrykański pomór świń zagrożeniem dla krajowych małych i dużych gospodarstw.

1.Podstawowe informacje:

W związku z niekorzystną sytuacją występowania zachorowań wśród zwierząt za wschodnią granicą Polski, a także ze stwierdzeniem kilku przypadków w Polsce oraz realnego zagrożenia wystąpienia większej ilości ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF są niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF – nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Pierwszym i jedynym objawem klinicznym choroby jest wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42oC, któremu nie towarzyszą inne symptomy (gorączka utrzymuje się przez 3-4 dni). Zwykle 24 godziny przed śmiercią pojawiają się inne objawy kliniczne, które ulegają szybkiemu nasileniu i powodują śmierć zwierząt. Do najczęściej spotykanych objawów, które powstają po spadku gorączki i poprzedzają śmierć zwierząt chorych, należą: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, wymioty. U niektórych świń zakażonych obserwowano objawy pobudzenia i nerwowości. Wskaźnik zachorowalności i śmiertelności sięga do 100% zwierząt. Aktualnie zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt. Zwalczanie ASF polega w pierwszej kolejności na uniemożliwieniu wprowadzenia wirusa ASF na obszar kraju.

2. Działania zapobiegające:

W przypadku przedostania się wirusa ASF na obszar kraju najważniejszym jest nie dopuszczenie do zawleczenia wirusa do stada świń. Za ochronę stada przed ASF odpowiada właściciel gospodarstwa.

Aby nie dopuścić do wejścia wirusa do stada świń hodowca powinien:

 • bardzo solidnie zabezpieczyć chlewnię poprzez odpowiednie jej ogrodzenie, uniemożlwiające kontakt świń z dzikami;
 • nie wpuszczać na teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób;
 • utrzymywać procedury sanitarne poprzez pilnowanie zmiany obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni;
 • stosowanie mat odkażających;
 • nie wykorzystywać jako ściółki zanieczyszczonej słomy;
 • bardzo ważnym źródłem zarazy jest mięso, produkty mięsne oraz niegotowane odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od świń chorych lub nosicieli. Z tego powodu należy bezwzględnie przestrzegać zakazu skarmiania zlewek kuchennych;
 • hodowcy świń nie powinni brać udziału w polowaniach, a jeśli to robią powinni koniecznie pamiętać o dezynfekcji sprzętu łowieckiego.

W związku z zagrożeniem ASF właściciel powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje świnie, włącznie z oceną apetytu i objawów gorączki. Jeżeli hodowca stwierdza objawy zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii, bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego lekarza, wójta lub burmistrza.

Właściciele świń nie powinni obawiać się zgłaszania podejrzanych przypadków zachorowań świń ponieważ w przypadku stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa.

 

Więcej szczegółowych informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl/asf/

 • autor: K.W.

 


 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny - „Przyroda Powiatu w obiektywie –edycja 2014”

 • Powiatowy Konkurs Fotograficzny - „Przyroda Powiatu w...

Przyroda Powiatu w obiektywie

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 


 

 • Azbest 2014

Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2014

Kolejny rok z rzędu Powiat Słupski przystępuje do realizacji „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2014r.

 


 

„Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2013”- ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

Starosta Słupski informuje, że rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu w obiektywie- edycja 2013”. Powołana zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 69/2013 z dnia 20 września  2013r. komisja wyłoniła, spośród 27 prawidłowo nadesłanych zgłoszeń, laureatów konkursu w niżej wymienionych kategoriach:

I Kategoria- Flora i Fauna:

 • I miejsce: p. Katarzyna Babińska za zdjęcie pt.” Siedmiokropka”,
 • II miejsce: p. Monika Lesner- Mączyńska za zdjęcie pt.  „Odpoczynek nad morzem”,
 • III miejsce – p. Krzysztof Sokal za zdjęcie pt. „Cielak”.

Wyróżnienie:

- p. Witold Leśniewski za zdjęcie pt. „Dzięcioł kłuje na kolację”

- p. Dominik Windorporski za zestaw zdjęć  „Pająk”, „Liść” i „Rosa o poranku”.

II Kategoria-Krajobraz:

 • I miejsce: p. Monika Lesner - Mączyńska  za zdjęcie pt. „Nocą pośród pól”
 • II miejsce: p. Leszek Roskowiński za zdjęcie pt. „ W porannej mgle zagubieni”,
 • III miejsce: p. Marek Laska za zdjęcia pt.  „Las w Orzechowie”,

Wyróżnienie:

- p. Witold Leśniewski  za zdjęcie „Jezioro skute lodem”

- p. Katarzyna Babińska za zdjęcie pt. Poranny mroźny pejzaż”.

III Kategoria - Przyroda oczami młodzieży:

 • I miejsce: brak,
 • II miejsce: Karolina Rokowińska za zdjęcie pt.” Takie jest prawo dżungli”  i Szymon Waraksa za zdjęcie pt. Okiem owada”
 • III miejsce: Nikola Januszyk za zdjęcia pt.

-„Podzielność stron” i „Wierne odbicie”

Wyróżnienie:

-Patrycja Juzba za zdjęcie pt.” Kałuża”.

 

Starosta Słupski wręczy nagrody laureatom konkursu podczas uroczystej gali. Wszystkie wyróżnione prace podziwiać można będzie już wkrótce, na wystawie zorganizowanej w siedzibie Starostwa.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim biorącym udział konkursie.

 • Nocą pośród pól- Monika Lesner -Mączyńska
  Nocą pośród pól- Monika Lesner -Mączyńska
 • Okiem owada- Szymon Waraksa
  Okiem owada- Szymon Waraksa
 • Siedmiokropka- Katarzyna Babińska
  Siedmiokropka- Katarzyna Babińska
 • Takie jest prawo dżungli- Karolina Roskowińska
  Takie jest prawo dżungli- Karolina Roskowińska

 


 

 


 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735357 wejść.
Strona Archiwalna