Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówKonsultacje społeczne

Multimedia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 16 stycznia 2019 roku projektu Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019-2020

Podstawa prawna ankiety to: uchwała nr 24/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce.

Wypełnione ankiety można przesłać do dnia 23 marca 2018 roku na adres e-mail: inwestycje@powiat.slupsk.pl lub złożyć  w pokoju nr 128 (1 piętro) w Wydziale Rozwoju Powiatu i inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

 • autor: T.M.

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 12 października 2017 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Konsultacje Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020

Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020”

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
z dnia 25 listopada 2016 roku
projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

 

                Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.

         W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu słupskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 25 listopada do 8 grudnia 2016 roku.

            Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa: ul. Szarych Szeregów 14,
76-200 Słupsk, drogą elektroniczną na adres e- mail: ps@powiat.slupsk.pl lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego, pokój nr 01.

 1. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku.
 2. Właściwa komórka Starostwa Powiatowego w Słupsku lub właściwa jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Polityki Społecznej.

            Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat.slupsk.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

            Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia Zarządu Powiatu Słupskiego w przypadku ich nieuwzględnienia.

Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

 • autor: T.J., data: 2016-02-29

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, iż na podstawie uchwały Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 15 do 22 stycznia 2016 r. przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii oraz ankiet konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 – 2018.

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Konsultacje Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych” w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

W dniach od 4 do 11 maja 2015 r. przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

Wyniki konsultacji uchwały Rady Powiatu Słupskiego

Wyniki konsultacji uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

  W dniach od 13 do 21 października br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Słupskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska organizacje pozarządowe. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Programu dostępne były na stronie internetowej Powiatu Słupskiego: www.powiat.slupsk.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – organizacje pozarządowe – ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, zamieszczonym pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz można było przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej – konsultacje”. Informacje o prowadzonych konsultacjach przesłano również pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym.-

   Propozycje i uwagi do projektu Programu można było zgłosić też w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.slupsk.pl.

   W wyznaczonym terminie konsultacji – do 21 października br. nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag.

 • autor: G.D., data: 2014-10-23

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, iż od 13 do 21 października 2014 r. trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Zachęca się organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszanie uwag i propozycji do zapisów Programu. Projekt programu oraz formularz, za pomocą którego można zgłaszać uwagi/propozycje dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl .

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ngo@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej – konsultacje” w terminie do 21 października br., do godz. 15.30. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2014-2020 WRAZ Z DIAGNOZĄ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA

Informujemy, że w terminie 07.10.2014 r. – 27.10.2014 r. prowadzone będą konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska opracowanych w ramach projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Diagnoza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska -  załącznik nr 1

Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska na lata 2014-2020 – załącznik nr 2

Dokumenty te służyć będą rozwojowi całego miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez ich wykorzystywanie przez partnerskie samorządy przy aplikowaniu o środki UE w latach 2014 – 2020.

Wypełniony formularz uwag należy w terminie do dnia 27 października 2014 r. przesłać w wersji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej: slupsk@instytut-ipc.pl, bądź złożyć w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku. Formularze uwag dostępne są również w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy również na spotkanie podsumowujące opracowanie „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”, które odbędzie się w dniu 13.10.2014 r., o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na stronie www.mofslupsk.pl


 

Uwaga - konsultacje społeczne i badania ankietowe!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14   w dniach 19 i 27 sierpnia 2014 r. o godzinie 11:00 w sali nr 202.

PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE CZĘŚCI DOT. DIAGNOZY SŁUŻĄCEJ OKREŚLENIU POWIĄZAŃ I OBSZARÓW WSPÓŁPRACY  JST MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA  Program konsultacji:

1. Prezentacja metodologii zastosowanej do wyznaczenia granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

2. Prezentacja wyników badań ilościowych przeprowadzonych w związku z wyznaczeniem granic obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

3. Prezentacja raportu z delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

4. Dyskusja nt. wyników delimitacji:

 • analiza głównych problemów i wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Sposób prowadzenia: prezentacja power point, dyskusja publiczna.

Wyżej wymienione spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14  w dniu 19.08.2014 r. o godzinie 11.00 w Sali 202.

 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE CZĘŚCI DOT. STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCONALNEGO MIASTA SŁUPSKA 2014-2020

1.Identyfikacja możliwych koncepcji  rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska – główne problemy i wyzwania rozwoju.

2. Dyskusja nt. wizji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

3. Konsultacje możliwych kierunków rozwoju – cele strategiczne i operacyjne.

4. Konsultacje nt. możliwych kierunków rozwoju – projekty kluczowe / priorytetowe.

 

Sposób prowadzenia: prezentacja power point, dyskusja publiczna, metody warsztatowe.

 

Wyżej wymienione spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14   w dniu 27.08.2014 r. o godzinie 11.00 w Sali 202.

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu pn. ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” prowadzone są obecnie prace badawczo – analityczne dotyczące opracowania diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. W tym celu Wrocławski Instytut Badawczy IPC na zlecenie Miasta Słupska przeprowadzi wśród mieszkańców Słupska i gmin sąsiednich badania ankietowe obejmujące następujące zagadnienia:

- planowanie przestrzenne jednostek administracyjnych,

- struktury przestrzenne,

- obszary zdegradowane i ich rewitalizacja,

- kształtowanie przestrzeni publicznych,

- analizę infrastruktury drogowej i komunalnej,

- system transportu publicznego,

- zasoby przyrodnicze i wodne oraz ich ochronę,

- polityka mieszkaniowa,

- zatrudnienie i rynek pracy,

- kultura i zabytki,

- edukacja,

- ochrona zdrowia,

- przedsiębiorczość lokalna i rozwój gospodarczy,

- turystyka,

- sport.

Końcowym etapem prac będzie opracowanie Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem: zintegrowanego systemu transportu publicznego, inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, kształtowania przestrzeni publicznych oraz zatrudnienia i rynku pracy, zintegrowanego systemu zagospodarowania wód opadowych.

Starosta Słupski oraz Instytut Badawczy IPC zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które zostaną poproszone o udział w badaniu lub zaproszone zostaną na spotkanie o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi. Wszystkie Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Prosimy o poświęcenie kilku minut na pytania zadane przez ankietera. Badania prowadzone będą od lipca do dnia 1 sierpnia br.

https://slupsk.ankietka.pl/

 

 • data: 2014-07-25
 • Konsultacje społeczne

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r).


 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Starosty Słupskiego

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz ust. 4 pkt 4 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. , poz. 13 z późn. zmianami)

zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego”.

Projekt w/w opracowania, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl, na www.bip.powiat.slupsk.pl a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym przy ulicy Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w pokoju nr 06 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

Termin konsultacji:

21 dni od dnia ogłoszenia projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku tj. do dnia 21.03.2014r.

 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: komunikacja@powiat.slupsk.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
 2. drogą korespondencyjną na adres:  76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 (liczy się data wpływu),
 3. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul . Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w godz. od 7.30 do 15.30, pok. nr 06 w dni robocze.

 

Sławomir Ziemianowicz

                                                                                              Starosta Słupski

 • autor: E.M., data: 2014-02-26

WYNIKI KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI POWIATU SŁUPSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU SŁUPSKIEGO NA LATA 2012-2022 WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna konsultacji: art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) art. 30, art. 39, art. 40 w związku z art. 50 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego oraz uchwały Nr108 /2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2013 roku. 


Konsultacje przeprowadzono w okresie od 22.11.2013 r. do 12.12.2013r.
1.Liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach: 75 438 osób 
(stan na 30.09.2013 r.).
2. Liczba mieszkańców Powiatu Słupskiego, którzy wzięli udział w konsultacjach: 0 osób
3.Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych, Komisja ustaliła na podstawie złożonych 
w nich podpisów, co następuje:
- na pytanie „Czy jesteś za przyjęciem projektu aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022” wraz z aktualizacją Prognozy oddziaływania na środowisko?”
a) odpowiedzi „TAK” udzieliła: 0 osób
b) odpowiedzi „NIE” udzieliło: 0 osób
c) odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ” udzieliło 0 osób.
d) Ilość zgłoszonych zmian : brak zgłoszonych zmian
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.411.22.2013.MCZ.1 z dnia 14.10.2013 r.)stwierdził iż przedmiotowy projekt dokumentu nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem z dnia 25.10.2013 r.(SE-NS-80.9022.490.368.2013.WR) uzgodnił bez uwag przedstawione dokumenty.


                            Przewodnicząca Komisji ds konsultacji
                                Urszula Falba


Słupsk, dnia  22.01.2014 r.


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Zakłada się, że proces ten będzie trwał do sierpnia 2014 r., a w trakcie jego trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Pierwszym etapem, obecnie realizowanym, będzie zapewnienie Państwu możliwości wyrażenia opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz możliwości zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które zdaniem Państwa powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W drugim etapie, planowanym w pierwszym półroczu 2014 r., udostępniona zostanie Państwu opracowywana obecnie prognoza oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zapewniona możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obejmująca dodatkowo jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju.

Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani w dniach od 2 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Dokumentacja sprawy dostępna jest w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501A, budynek B w godzinach od 9.00 - 15.00), w siedzibach oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adresy i godziny urzędowania dostępne na stronie http://www.srt-2020.pl/) oraz na stronie internetowej projektu http://www.srt-2020.pl/.

Państwa opinie, stanowiska, uwagi, wnioski i sugestie proszę przekazywać w ww. terminie:

 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.srt-2020.pl/ lub na adresy e-mail: projekt.dokumentu.DI(a)srt-2020.pl oraz wplyw.srodowisko.DI@srt-2020.pl
 • Listownie na adres: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 (44-100), Gliwice (z dopiskiem "konsultacje społeczne").
 • Składając wypełnioną ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów.
 • Ustnie do protokołu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501 A, budynek B w godzinach od 9.00- 15.00).

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez organ opracowujący dokument, czyli Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu Dokumentu Implementacyjnego oraz harmonogramu konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu http://www.srt-2020.pl/. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane w ramach postępujących prac.


O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego

 

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) art. 30, art. 39, art. 40 w związku z art. 50 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego oraz uchwały  N r108 /2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2013 roku.

 

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach 22 listopada – 12 grudnia 2013 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Słupskiego w sprawie projektu aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022 wraz z aktualizacją Prognozy oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Strategii, będąca konsekwencją przeglądu dokumentu w kontekście nowego okresu programowania na lata 2014-2020, w szczególności możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne ma charakter zmian merytorycznych, technicznych oraz korekt redakcyjnych. Uwzględniają one m.in. włączenie do Strategii dwóch nowych celów, analizę spójności          a aktualnymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, analizę wpływu miasta Słupska na rozwój powiatu słupskiego. Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko uwzględnia zmiany wprowadzone w dokumencie Strategii w odniesieniu do aktualnego stanu środowiska.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez udział w badaniu ankietowym na formularzu ankiety, który znajduje się w załączniku nr 1.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie tj.: projektem aktualizacji Strategii oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, która wyłożona jest do  wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku, w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji, ul. Szarych szeregów 14, I piętro, pok. nr 129, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na stronie internetowej pod adresem http://bip.powiat.slupsk.pl/ w zakładce ogłoszenia.

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie:
„Czy jesteś za przyjęciem  projektu aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022” wraz z aktualizacją Prognozy oddziaływania na środowisko?”

Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie powiatu słupskiego i wpisane do rejestru wyborców w gminie, na terenie której mieszkają.                                                                       

Konsultacje społeczne prowadzone będą za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.slupsk.pl

Wypełnioną ankietę w edytorze tekstów MS Word ( format RTF)   należy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.slupsk.pl. W tytule e-maila przekazującego ankietę do konsultacji prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SPPnRZiSS”.

 


Przewodniczący Zarządu
Sławomir Ziemianowicz 


WYNIKI KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI POWIATU SŁUPSKIEGO PROJEKTU PN. „DIAGNOZA- STRATEGIA- INWESTYCJA- ROZWÓJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA

Podstawa prawna konsultacji : art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku , poz. 595)  oraz § 2 ust. 2 i 3  uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 02.08.2013 r.  do 16.08.2013 r.

 1. Liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach 75 405 osób.
 2. Liczba mieszkańców Powiatu Słupskiego, którzy wzięli udział w konsultacjach: 1 osoba
 3. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych, Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje:
 • na pytanie które  z poniżej przedstawionych zakresów tematycznych działań, możliwych do wykonania w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, uważa Pan/Pani za najbardziej istotne z punktu widzenia współpracy międzygminnej  odpowiedzi udzieliła 1 osoba. Hierarchia ważności działań według udzielających odpowiedzi przedstawia się następująco:
 1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i odnowa przestrzeni publicznych - 4
 2. Zatrudnienie i rynek pracy- 3
 3. Wspólne inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej - 5
 4. Zintegrowany transport publiczny- 2
 5. Uspójnienie planowania przestrzennego na granicach miast/gmin wchodzących w skład funkcjonalnego obszaru miejskiego- 1

 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Konsultacji

Urszula Falba

 

 • autor: U.F., data: 2013-08-28

O G Ł O S Z E N I E


Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia  zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. „Diagnoza- strategia- inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”
 

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) oraz, § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego oraz uchwały Nr 69 /2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 01 sierpnia 2013  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. „Diagnoza- strategia- inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”.

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach 02 sierpnia – 16 sierpnia 2013 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. „Diagnoza- strategia- inwestycja- rozwój miejskiego  obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”  w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Celem głównym konkursu dotacji jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Celem konkursu jest również stworzenie warunków umożliwiających określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci studium, strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary funkcjonalne.

Finansowane będą następujące typy działań:

 1. Działania służące określeniu granic obszaru funkcjonalnego oraz przygotowaniu wspólnej dla całego obszaru strategii/planu rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego projektem:
 1. analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego lub różnych wariantów tego zasięgu;
 2. badania diagnozy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego miasta;
 3. przygotowanie analiz na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejskie obszary funkcjonalne w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru funkcjonalnego.
 1. Działania, które mogą być realizowane wyłącznie jako efekt działań diagnostycznych i strategicznych zrealizowanych w ramach projektu:
 1. opracowanie studium/strategii rozwoju/planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru funkcjonalnego;
 2. przygotowanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru;
 3. opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów wykonalności oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;
 4. przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez udział w badaniu ankietowym na formularzu ankiety (Formularz ankiety stanowi   Załącznik  Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), który jest dostępny:

 1. na stronie internetowej Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.pl
 1. w pokoju nr 128 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Wszelkie szczegółowe informacje nt. konkursu o przyznanie dotacji zamieszczone są na stronie internetowej: www.popt.gov.pl

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informację o wynikach konsultacji i podanie do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie:
„Które  z przedstawionych zakresów tematycznych działań, możliwych do wykonania w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, uważa Pan/Pani za najbardziej istotne z punktu widzenia współpracy międzygminnej”?

 Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie powiatu słupskiego i wpisane do rejestru wyborców w gminie, na terenie której mieszkają.

Konsultacje społeczne  w trybie zapytania ankietowego prowadzone będą poprzez:

 1. stronę internetową Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.pl
 2. tablicę ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Słupsku
 3. zaproszenie do składania opinii listownie na adres Starostwa

Wypełnioną ankietę należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem  „Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji – konsultacje społeczne” w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r. W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data jego wpływu do Urzędu.

 


WYNIKI KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI POWIATU SŁUPSKIEGO „STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU SLUPSKIEGO NA LATA 2012-2022”

 

Podstawa prawna konsultacji: art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego.

1. Konsultacje przeprowadzono w okresie od 25.05.2012 r. do 08.06.2012 r.

2.Liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach: 75 183 osoby (stan na 31.03.2012 r.).

3. Liczba mieszkańców Powiatu Słupskiego, którzy wzięli udział w konsultacjach: 1 osoba

4. Po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych, Komisja ustaliła na podstawie złożonych w nich podpisów, co następuje: na pytanie „Czy jesteś za przyjęciem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022?”

a) odpowiedzi „TAK” udzieliła: 1 osoba

b) odpowiedzi „NIE” udzieliło: 0 osób

c) odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ” udzieliło 0 osób.

d) Ilość zgłoszonych zmian : brak zgłoszonych zmian

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem EDOŚ-Gd-WOO.411.13.2012.MCZ.2. z dnia 23.04.2012 roku zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony środowiska projekt „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022” zgłaszając jednocześnie 6 uwag do ww. dokumentu

 

 

Przewodnicząca Komisji ds konsultacji

Urszula Falba

Słupsk, dnia 21.06.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz, § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego oraz uchwały Nr 64 /2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012  roku.

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach 25 maja - 08 czerwca 2012 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Słupskiego w sprawie „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022”

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez udział w badaniu ankietowym na formularzu ankiety (Formularz ankiety stanowi   Załącznik  Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), który jest dostępny:

 1. na stronie internetowej Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.pl
 2. w pokoju nr 128 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Projekt „ Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022” został udostępniony do wglądu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku www.powiat.slupsk.pl
 2. w Starostwie Powiatowym w Słupsku  przy ul. Szarych Szeregów 14, pokój nr 128

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie:
Czy jesteś za przyjęciem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 ? oraz na zgłoszeniu ewentualnych propozycji zmian.

Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie powiatu słupskiego i wpisane do rejestru wyborców w gminie, na terenie której mieszkają.

Konsultacje społeczne  w trybie zapytania ankietowego prowadzone będą poprzez:

 1. stronę internetową Powiatu Słupskiego www.powiat.slupsk.pl
 2. tablicę ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Słupsku
 3. zaproszenie do składania opinii listownie na adres Starostwa

Wypełnioną ankietę należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji – konsultacje społeczne SRS-GPS 2012-2022” w terminie do dnia 08 czerwca 2012 r. W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data jego wpływu do Urzędu.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735361 wejść.
Strona Archiwalna