Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówZarządzanie Kryzysowe

Przejdź do treści strony

Bezpieczna zima - Słupskie WOPR ostrzega

  • Bezpieczna zima - Słupskie WOPR ostrzega

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

 

Sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym:

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.
2. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego,
c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
d) zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2, starosta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2017 ROKU

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735360 wejść.
Strona Archiwalna